Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.02.2007 21:47 - Кръжок на приятелите на нацизма от 1941 г.
Автор: vkolev22 Категория: Технологии   
Прочетен: 8393 Коментари: 15 Гласове:
3

Последна промяна: 08.06.2009 16:15


Външнополитическите събития през 1941 г. оказват сериозно влия­ние върху развитието на българската политическа система и върху об­ществените настроения в страната. Присъединяването на България към Тристранния пакт на 1 март 1941 г., отстъпването на българска терито­рия за агресивните планове на Оста при атаките на Вермахта срещу Гърция и Югославия в началото на април с. г., образуването на „Обединена България" в края на същия месец, нападението на Третия райх срещу Съветския съюз на 22 юни и съпровождащите ги драматич­ни вътрешнополитически промени, свързани с оформянето на три ясно разграничени опозиционни крила - демократичното, комунистическо­то и прогерманското, предизвикват силен обществен резонанс и въвли­чат нови лица и групи в политическия живот на страната, поставен в рамките на безпартийния авторитарен монархически режим. Повечето от тях пряко или косвено мотивират вътрешнополитическия си избор с влиянието на колосалния сблъсък между враждуващите Велики сили и с перспективата да реализират от него определени изгоди. В условията на Втората световна война следването на „високите" политически мо­дели на големите държави се възприема като нещо естествено и целесъобразно. Както добре проучената история на българското кому­нистическо движение, така и на демократичната опозиция логично се вписват в тази закономерност1.

В тази обстановка в края на ноември 1941 г. в столицата се оформя един нов кръг със скромни политически възможности, но с голям по­тенциал с оглед на положението в страната. На 1 декември с. г. 17 души решават да поставят отношенията си на формална основа и учре­дяват нова организация - Кръжок на приятелите на националсоциализ­ма в България. Декларираната идея е в академичен и теоретичен стил „да се разглеждат новите социални учения от политико-философско гледище". Претенциите за академизъм обаче бързо рухват при наблягането на „националсоциализма, който напоследък е в кървава бран за преустройството на света и постепенно се налага над другите полити-ко-философски идеи". Желанието за обществен отзвук личи особено ясно от приетия още в първото заседание организационен Устав, който „да бъде веднага  представен  пред  МВР  за утвърждение  съгласно Наредбата-закон за държавния надзор върху дружествата и сдружения­та"2.

За разлика от първото поколение подражатели на нацизма от сре­дата на 30-те години на XX в., основали злополучната Националсоциалистическа българска работническа партия3, техните последователи под­хождат към идеята си по-тихо и скромно и може би затова техният опит за оформяне на ново нацистко организационно ядро в политичес­кия живот на страната остава незабелязан от съвременниците им и от българската историческа наука. Известно влияние върху „приятелите" вероятно оказва и активизиралият се в самия край на 30-те години бивш злополучен български фюрер Христо Кунчев. Той издава серия брошури с пропаганден характер, възхваляващи италианския фашизъм и националсоциализма и остро атакуващи евреите, масоните и кому­нистите4. С тях се опитва да възстанови шансовете си за политическа или управленска кариера.

Две седмици по-късно, на 14 декември 1941 г., ръководството на Кръжока изпълнява настоятелната молба на основателите и изпраща по два екземпляра от Учредителния протокол и приетия Устав в Цент­ралното управление на Министерството на вътрешните работи и на­родното здраве (МВРНЗ) за утвърждаване. Очаква се „бърз и благо­приятен отговор". Заявлението е получено четири дни по-късно5.

Уставът на новата организация е кратък и стегнат и се стои от 15 члена, организирани в 7 раздела. В много отношения той следва опита от обичайните учредителни документи на българските политически формации от междувоенния период. За разлика от съответния Устав на Националсоциалистическата българска работническа партия от май 1932 г., той е конкретен и точен и не предизвиква резерви или колебания във Вътрешното министерство.

Седалището на Кръжока на приятелите на националсоциализма в България е в  столицата София. Като основна цел учредителите си поставят изучаването на нацизма и другите сродни нему социални учения от политико-философско гледище". За това те планират активна образователна и пропагандна дейност - изнасяне на беседи пред членовете на Кръжока и популяризиране чрез печатни издания. Поне в началото определено предимство се дава на устното слово, като се предвижда привличане на външни лектори - „видни познавачи на новите социални учения"6.

За членове на Кръжока ще бъдат избирани само „младите родолюбиви българи" с подчертан интерес към нацизма, а броят им е ограничен и се определя от управата на организацията. Желанието за зат вореност и доброволният отказ от привличане на по-широк кръг поддръжници се дължи както на опасенията да не се попадне под ударите на антипартийното законодателство, така и на стремежа към елитарност и ограничаване на възможната вътрешна конкуренция между съ­мишлениците.

Ръководството на Кръжока е поверено на тричленен Управителен комитет, състоящ се от председател, секретар и касиер. Във финансово отношение той се отчита на тричленен Контролен съвет в състав председател и двама членове. Мандатът на двата органа е тригодишен и те се избират на редовно общо годишно събрание. Едновременно с това в определен ден всяка седмица се свиква редовно събрание, което има работен характер. В духа на обичайната практика общите годишни съб­рания са редовни и извънредни. Първите се свикват от Управителния комитет всеки последен месец на годината за нов негов избор или за промени в състава му, за изменяне на Устава и за решаване на различ­ни спорни въпроси. Извънредните общи събрания могат да бъдат сви­кани от Управителния комитет, Контролния съвет или от две трети от членовете за решаване на спешни въпроси или възникнали спорове. Предвижда се съставяне и приемане на 4 допълнителни правилника - за вътрешния ред, за реда на беседите, за събранията и за избора на ръководните органи.

Доста подробно и внимателно са описани материалните постъпле­ния на Кръжока. Той се издържа от „свои собствени средства", идваши от редовен месечен членски внос, определен от самите членове на основата на техните моментни материални възможности; от приходи от продажбата на печатните издания на организацията и от дарения н „насърчения". В случай на ликвидация на Кръжока, всички налични средства се предават на разположение на Вътрешното министерство .

Тъй като организационните документи на Кръжока на приятелите на националсоциализма в България отговарят на формалните изисква­ния на Наредбата-закон за държавния надзор върху дружествата и сдру­женията, Бюро „Дружества" при Централното управление на МВРНЗ започва проверка на благонадеждността на членовете - учредители от 2 февруари 1942 г. Тъй като полицейските данни са точни и пълни, те дават своеобразен социологически разрез на тези социални типове и слоеве в България, които се стремят да обвържат съдбата си с учени­ето и практиката на нацизма и да го пропагандират на родна почва. В много отношения те социално кореспондират с основателите на Националсоциалистическата българска работническа партия от 1932— 1934 г.

За председател на Управителния комитет е избран Борис Ив. Стефанов, за секретар - Борислав П. Недков, и за касиер - Михаил Б. Гюлеметов. В Контролния съвет са избрани Васил П. Сиромахов - председател, и членове - Михаил П. Лалов и Иван К. Манов. Като професионален статут те се самоопределят съответно:  чиновник,  студент, адвокат, архитект, инженер и отново адвокат. Очевидно става дума за интелигентни хора,  получили или на път да получат своето висше образование, реализирали се сравнително успешно в професионално и обществено отношение. Подобна картина се получава и от общата маса на 16 от 17-те членове - учредители: сред тях преобладават чиновниците, учителите, адвокатите и студентите, но има още търговец, православен свещеник, журналист, архитект и инженер. От домашните им адреси личи, че всички те живеят в самия център на града. Най-младият е едва 21-годишен, а най-възрастният - на 31 години8. Поради ниската си възраст повечето от тях са неженени и неучаствали в политическите борби преди забраната на политическите партии от юни 1934 г. Единствено несигурни данни има за политическите пристрастия на един от тях - сред основателите на Младежкия съюз „Отец Паисий"9. Очевидно силната ангажираност с националната идея, избуяла след националното обединение от април 1941 г., е една от основните предпоставки за сближението между „приятелите". Съчетаването й с националсоциализма създава добра временна перспектива за служебна и обществена кариера.

Полицейските органи професионално и съвестно си свършват работата и десет месеца след подаването на заявлението с организационните документи на Кръжока, неговият Устав е утвърден от МВРНЗ на 1 октомври 1942 г. Въпреки това, негласното проучване на българските „приятели" на нацизма продължава още цели два месеца, без да даде някакви сведения за обществена активност или бурна кръжочна дейност10. Направената категорична заявка остава без последствия.

Причините за поредното организационно „абортиране" на нациоционалсоциализма в България могат да се търсят в няколко посоки. От една страна, е утвърдено мнението за слабото му проникване в либерално-демократичното и толерантно българско общество дори в условията на авторитарния монархически режим, който в годините на Втората световна война проявява тенденции за приближаване към тоталитарното управление. Този довод обаче не пречи на „приятелите" да поемат инициативата за създаване на своето сдружение почти година след като България се е ангажирала във войната под една или друга форма. Той има само най-общо въздействие. Очевидно по-нататъшно то обвързване с тази социално-философска система и породената от нея практика, към края на 1942 г. изглежда безперспективно и неприв­лекателно за разлика от декември 1941 г. За това едва ли способства вялата реторика на демократичната опозиция в XXV ОНС или „разго­рялата се" въоръжена нелегална комунистическа съпротива. Не успя­ват да окажат мобилизиращо въздействие и апелите на проф. Александър Цанков и на Тодор Кожухаров за по-тясно обвързване с Германия. При­чините са по-скоро външнополитически. Разгромът на нацистите при Москва, ходът на военните действия на Северноафриканския, Източния и Тихоокеанския театър показва на „приятелите", че националсоци­ализмът не е нито мечтаната панацея за всяка обществена болест, нито безотказен трамплин за обществена кариера.

 

БЕЛЕЖКИ

1. История на БКП. С, 1984, 386-444; Димитров, И. Буржоазната опозиция, 1939-1944,. С, 1969.

2. ЦДА, ф. 264к, оп. 2, а. е. 8397, л. 7 - Учредителен протокол; ДВ, № 77, 8 апр. 1931 и тълкувателните разпоредби: ДВ, № 87, 20 апр. 1938; № 149, 11 юли 1938.

3. Георгиев, В. Антимасонски прояви в буржоазния лагер, 1918-1934. - ИБИД, 36. 1986, 160-162; Колев, В. Националсоциалистическата българска работническа партяж. 1932-1934. - Във: Историкът - гражданин и учен. Сборник в чест на академик Илчо Ди­митров. С, 2001, 141-156.

4. Кунчев, X. Масоните без маска. С, 1937; Какво ни учат Мусолини и Хитлер? С. 1938; Сигнал на новото време. С. 1938; Хитлер и Мусолини говорят. С, 1938; Болшевизмът на теория и практика. С, 1939; Комунизмът без маска. С, 1939; Фашизмът е дело на пролетариата. С, 1939; Новият дух на фашистка Италия. С, 1940.

5. ЦДА, ф. 264к, оп. 2, а. е. 8397, л. 6 - заявление.

6. Пак там, л. 5.

7. Пак там, с. 6.

8. Пак там, л. 2.

9. Венедиков, И. Познайте ги по делата им. С, 1993, с. 98.

10. ЦДА, ф. 264к, оп. 2, а. е. 8397, л. 3-5.

 
Гласувай:
3
01. karavelov - Всичко това показва, е в България ...
21.02.2007 22:54
Всичко това показва,е в България никога е нямало фашизъм!Макар и да има фашизоидни партии!Поздрави за поста!А Народо-социланото движение на Цанков според теб каква идеологическа окраска има???
цитирай
2. vkolev22 - на приливи и отливи
22.02.2007 00:10
И то копира донякъде нацизма, но до забраната на политическите партии. 1934-1939 се солидаризира с демократичната опозиция, а по време на ВСВ отново е за по-тясно обвързване с Райха, но професорът е против антиеврейската акция от пролетта на 1943 г.
цитирай
3. анонимен - Телеграмата на Бекерле до Берлин ...
22.02.2007 09:01
Телеграмата на Бекерле до Берлин във връзка с отношението на българите по еврейския и расовия въпрос е достатъчно красноречива, и няма какво друго да добавя към нея, освен това, че българският народ като сборище от комерсиални мелези е твърде далеч от идеалистиката на расовата борба.
цитирай
4. karavelov - Да но и създава задгранично &quo...
22.02.2007 15:30
Да но и създава задгранично "правителство" след 9 септември 1944 г. на германска територия!Нали след това Цанков бяга в Аржентина!Важното е да се знае,че в България никога фашистите не са били на власт и по този начин никой не може да обвинява България,че е била "фашистка" държава!
цитирай
5. vkolev22 - задгранично "правителство"
24.02.2007 23:46
Да, опитва се да създаде и "корпус", който да се бие на страната на Райха, но нещата се издънват бързо.
цитирай
6. teodordetchev - Не мислите ли, че първото правителство след преврата на 19 май 1934г. ...
25.02.2007 02:59
... се опитва да трасира пътя към създаване на корпоративна фашистка държава, чрез т. нар. "Обществена обнова" ? Лично на мен ми се струва, че подобен опит е направен. Разбира се - моделът за подражание е италианският фашизъм, а не германският национал-социализъм. Експериментът трае около шест месеца, след което на звенарите - "обновленци" им се налага сами да си подвият опашките и да се отправят за известно време към остров "Св. Анастасия". Въпреки разпространеното мнение, че Цар Борис ІІІ просто е "надиграл" звенарите, трябва да се отбележи, че една от причините за провала на "Обновата" е и пълният стопански провал на деветнадесетомайското правителство на Кимон Георгиев. Провал, който е шокирал дори и самите закоравели превратаджии.
цитирай
7. vkolev22 - самите девтнадесетомайци...
25.02.2007 12:39
...отричат да копират чужд опит. Изглежда Обновата е началото на опит за създаване на монополна управляваща партия в противовес на идеите за военна диктатура и безпартийно управление.
Стопанската политика не е съвсем неуспешна, защото няко елементи като консолидацията в банковия сектор остават и след това, но са премахнати повечето държавни монополи върху производството на стоки от първа необходимост.
Това, което ги проваля е отдръпването на висшите военни след опитите за ограничаването на традиционните права на монарха. Те завиват към него и лесно го свалят със заплахата за нов преврат.
Определено има елементи от фашизма, но като че повечето са в стремежа да се приближат до кралската диктатура в Югославия, но без монарха. Има и кемалистки влияния.
цитирай
8. karavelov - Деветнадесетомайци разбира се, че ...
25.02.2007 13:58
Деветнадесетомайци разбира се,че се увличат и по фашизма,но както споменахте по италианския вариант и мечтаят за корпоративна държава!По скоро този режим ми напомня за режима на Салазар в Португалия.Но Дамян Велчев и Кимон Георгиев,впоследствие стават маши в ръцете на комунистите с учатието си в Отечествения фронт!
цитирай
9. анонимен - Отвратени от политическото пар...
04.03.2007 08:31
Отвратени от политическото партизанство, деветнадесетомайците от 1934 година на свой ред вдъхват нов живот на партизанлъка чрез намесата на военните в управлението и тяхното ускорено корумпиране под нездравото влияние на савойско-италианския компонент в монархическата уредба. Най- ниското нравствено падение тази нееднородна сплав от авторитарни, тоталитарни, и фашистки веяния бележи с участието си в 9-то септемврийския преврат. Това окончателно ще придаде на Кимон Георгиев образа на професионален превратаджия и политически интригант, лишен от кавквито и да било високи мотиви и принципи, различни от овладяването на властта заради самата власт. Комунистите в България правилно разчитат знаците на тази политическа проституция и нейната властова импотентност, за да осъществят по подобие на цар Борис една изкусна употреба на преврата, който на практика единствено са придружили и аплодирали с няколко шайки пияни шумкари, слезли да си допият в столицата. Главатарите на БРП (к) на практика се възползват от кръга "Звено" и военния съюз, за да изиграят като добри майстори на политическия покер най-добрата си взятка- доверието, с което се ползват от страна на Москва.
цитирай
10. karavelov - Vkolev22 колко фашистки партии и ...
08.03.2007 19:40
Vkolev22 колко фашистки партии и движения са били създадени в България през 20-те и 30-те години на 20-ти век???
цитирай
11. vkolev22 - всъщност...
08.03.2007 22:30
... има една определено фашистка партия. Тя започва като Строго неутрален пленническо-заложнически съюз през 1920 г., превръща се в Съюз на бойците към 1923 г., след това в Съюз на българските фашисти към 1926 г. и от нея се отцепва чисто партийният елемент - Национална задруга за политическо възраждане на проф. Ал. Сталийски в началото на 30те години. Г.В.Георгиева преди години публикува книга за нея "Пропагандата на фашизма в България".
Нацистите са в Националсоциалистическата българска работническа партия от май 1932 г. на Хр. Кунчев, която след година се разцепва на 2 - партия на Хр. Кунчев и едноименна на Харалампи Тахов. Хитлер признава Хр. Кунчев, с който има стари контакти и това води до разпадане на по-голямата структура на Х. Тахов. Всичко това е забранено през юни 1934 г. Кръжокът от този постинг е просто несъществуваща структура, щом и полицията не я е засекла да прави нещо...
Има крайно десни и националистически организации, които взаимстват отделни елементи от фашизма и нацизма, но по същество не са такива. Наричат ги обикновено "патриотични сили" за разлика от подражателите. Тук са Българският народен съюз "Кубрат", Съюз Българска родна защита, Ратници за напредъка на българщината, двата съюза Отец Паисий, двата Съюза на българските национални легиони и други миниатюрни повече идейни групи като Млада България.
Май ги изброих всички. След 1934 г. е трудно да бъдат проследени, защото властите ту ги възприемат като политически организации и ги гонят, ту ги легализират като само националистически. Полицията ги следи, но нямат организационен живот и преса, и не отлагат достатъчно документация. Самите полицаи често бъркат младежите-легионери с ремсистите!
Съжалявам, че ще подразня falkner и sturmbolg, но е така!
цитирай
12. karavelov - За falkner и sturmbolg, "р...
09.03.2007 14:34
За falkner и sturmbolg,"разни хора разни идеали",но те не са моите идеали!Благодаря за информацията ти!:)
цитирай
13. krasi7 - Благодаря!
16.03.2007 11:45
Харесва ми да чета подобни постинги. Наистина историята трябва да бъде безпристрастна.
цитирай
14. inspecteur - Всичко е история...
17.06.2008 20:27
Fascism was destroyed. Yet, it rose like a Phoenix from the ashes in the very heart of the USA...Novus Ordo Mundi.
цитирай
15. monarchism - Г-н Колев, изобщо не мога да се съ...
16.03.2009 11:10
Г-н Колев, изобщо не мога да се съглася с тезата Ви, че "Родна Защита", "Кубрат" и "Ратничество за напредъка на Българщината" са просто "патриотични организации". :)

Първите две са строго фашистки, втората си е чисто националсоциалистическа. Ако искате мога да Ви го докажа? :)

Общото между тях е това, че не се опитват да копират сляпо фашизма и националсоциализма, а да му придадат български характер, съобразен с българските условия и мироглед.
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: vkolev22
Категория: История
Прочетен: 346073
Постинги: 28
Коментари: 194
Гласове: 7965
Архив
Календар
«  Януари, 2021  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031